فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
تگزاپون صدفی
تگزاپون صدفی به عنوان اکتیوآنتیک همراه ماده صدفی کننده در محصولات بهداشتی که بصورت صدفی

میباشد مورد استفاده قرار میگردد.با استفاده از این ماده میتوان براحتی و بدون نیاز به دما دهی و همزدن

در دور بالا با افزودن


موارد دیگر بسته به فرمولاسیون به نتیجه مطلوب رسید.***رنگ این ماده مایع صدفی است


****یونیته:آنیونیک***

PHده درصد:7الی8 میباشد***

درصد اکتیو آنیونیک:28در صد
**

*درصدماده صدفی:8درصد است****کاربرد:درشامپوها و مایع دستشویی صدفی بکار میرود