فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
دی سدیم لوریل اتر سولفوسو کسینات
این ماده یک شوینده آنیونی با حساسیت پایین برای پوست وچشم است
.این محصول دارای کف عالی و منطبق با شویندهای آنیونی ونانیونی وآمفوتری است

در صد اکتیو آنیونی-30یا 32 درصد است

درصد ماده خشک-38درصد
PHمحلول1درصد--5یا 7-

جرم ملکولی--550گرم برسانتیمتر مکعب ---

دانسیته در دمای 20درجه ی سانتیگراد1الی 1.5گرم بر سانتیمتر مکعب--

-شکل ظاهری در 25درجه ی سانتیگراد کاملا شفاف---

رنگ:زرد کمرنگ---

بسته بندی:بشکه های پلی اتیلن ----

کاربردو توصیه ها:عدم حساسیت برای اندامهای مخاطی باکف زیاد و منطبق با سورفکتانتهای دیگر است که باعث ایجاد لطافت میگردد.

1-شامپو وخصوصیاتشامپوی بچه 2-شویندهاولوسیونها 3-مایع دستشویی