فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید (لورامید)

لورامید :

-ویسکوز کننده مایعات بهداشتی در حضور نمک روغنها الکلهای چرب
-_تثبیت کننده کف محصول نهایی
-امولیسیفایر

 مشخصات:

نام :کوکوکونات فتی اسید دی اتانول آمید
رنگ:مابع زرد کمرنگ

یونیته:نانیونیک

استرتام:حداکثر8%
درصد آمین آزاد:حداکثر:1%

گلیسرین:9-10%