فرآیند شیمی ایرانیان تولید کننده مواد اولیه آرایشی وبهداشتی
یوگا و تنهایی
  تاریخ ثبت :  7/10/2012
  دسته بندی :
 تعداد بازدید:906

«تنهایی»

از «تنهایی» نه تنها گریزان نباشید، بلکه از آن استقبال کنید. همیشه پیش از آنکه انرژی روحی و جسمی شما کاهش یابد، برای

بوجود آمدن تنهایی، برنامه ریزی و طراحی کنید. تنهایی اگر انتخاب شده و اختیاری باشد، مانند سکویی است که می توانید با حس

امنیت روی آن بایستید و از آنجا نیم نگاهی به حرکت های گذشــته و آینده خود بیندازید. از فراز این سکوی حقـــــیقی اعمالی را که

هم اکنــون انجام می دهید و ممکن است در آینده به پشیمانی تبدیل شود و همچنین بخشی از آنها را که در آینده به تجربیات ماندگار

و رهگشا تبدیل می شوند، به راحتی می توانید ببینید.

در تنهایی اختیاری، هیچ گاه تنها نخواهید بود، زیرا کسی که با میل و انتخاب، فضای دنج و سکوت را برای خود فراهم می کند، در

آن اوقات با هزاران عنصر زنده درون خود که حاصل گذشته ی متعهدانه است، نزدیک و معاشر می شود و معمولاً از این ارتباط

درونی با دستاوردهـای روشن و الـــــــهام بخش بیرون می آید. این معاشرت با عناصر خـــــردمند درون هیچ گاه تصادفی به وجود

نمی آید، بلکه حاصلسال ها معاشرت با افراد حقیقی و مطالعه منابع فرهنگی و نزدیک بودن با طبـــیعت است. کسی که گنجینه را

شناخته، در هنگام بروز مشــــکل، ناراحتی، بیماری، خستگی، حتی هیجان و شادی، در این فضای حقیقی می رود و با رضایت باز می گردد.